STYPENDIA -wzory wniosków, wytyczne

4 października 2015

Szanowni Doktoranci !

Poniżej zamieszczono wzory wniosków stypendialnych obowiązujące w roku akademickim 2015/16

·         Stypendium dla najlepszych doktorantów - Załącznik Nr 8d

·         Stypendium socjalne - Załącznik Nr 8b

- wniosek o dochód utracony - Załącznik Nr 8l

- wniosek o dochód uzyskany -Załącznik Nr 8m

- oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu na podstawie ryczałtu -Załącznik Nr 8k

- zmiana okoliczności mających wpływ na przyznanie stypendium specjalnego -Załącznik Nr 8n                                                

·         Stypendium specjalne - Załącznik Nr 8f

·         Zapomoga losowa - Załącznik Nr 8h

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Zasady oceny dorobku naukowego w przypadku stypendium dla najlepszych doktorantów dostępne są w załączniku:

 zalacznik 5 regulamin przyznawania swiadczen 2015

  • Dorobek naukowy Doktorantów drugiego i wyższych lat dokumentowany jest na podstawie fiszek (zatwierdzonych). Na fiszkach prosimy o zapisanie dokładnej daty wydania publikacji
  • W przypadku gdy manuskrypt (artykuł) nie przeszły pełnej procedury publikacji lecz zostały zaakceptowane do druku (opublikowania) do dnia 30.09.2015, prosimy o stosowne potwierdzenie. 
  • Prosimy zwrócić uwagę, że w ocenie dorobku naukowego pod uwagę nie będzie brany udział w sesjach posterowych.
  • Utworzenie nowych stanowisk dydaktycznych oraz nowych instrukcji powinny być poświadczone przez samodzielnego pracownika naukowego (podpis pracownika habilitowanego)

Stypendium specjalne

Zasady przyznawania stypendium dla Doktorantów wykazujących stopień niepełnosprawności dostępny w regulaminie str.18-19.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom 2015

Zapomoga losowa

Zasady przyznawania zapomóg losowych dla Doktorantów dostępny jest w załączniku:

zalacznik 6 regulamin przyznawania swiadczen 2015

  • Podobnie jak w poprzednim roku akademickim zapomoga losowa z tytułu leczenia stomatologicznego, zakupu okularów korekcyjnych itp. przyznawana będzie jedynie na podstawie rachunku wystawionego na imię i nazwisko Doktoranta składającego wniosek.  
  • Wniosek o zapomogę można złożyć nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia, na które Doktorant powołuje się we wniosku.

Stypendium socjalne

Zasady przyznawania stypendium socjalnego przedstawiono w poniższych załącznikach:

zalacznik 1 regulamin przyznawania swiadczen 2015

zalacznik 2 regulamin przyznawania swiadczen 2015

 

UWAGA!!! DOKTORANCI PO IV ROKU STUDIUM (POSIADAJĄCY STATUS DOKTORANTA) MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI JEDYNIE O STYPENDIUM SOCJALNE, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAPOMOGI LOSOWE.

DO KAŻDEGO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ DOWODU OSOBISTEGO !!!