Stypendia

Komisja ds Socjalnych Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej -  Komisja w ramach swoich kompetencji rozdziela Fundusz Pomocy Materialnej FPM oraz miejsca  doktoranckie na Osiedlu Akademickim.

Komisja ds. Socjalnych ma dyżury raz w tygodniu. Dokładny termin, godzina oraz miejsce dyżuru są publikowane na stronie Samorządu Doktorantów PG. Podczas dyżuru można złożyć podanie, wniosek, zasięgnąć porady czy odebrać decyzję.

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy też wątpliwości odnośnie stypendiów z FPM, prosimy o kontakt mailowy  socjal.sdpg@gmail.com lub osobisty podczas dyżurów komisji ds. socjalnych. Pamiętajmy, że członkowie komisji również są doktorantami i w czasie poza pracą komisji prowadzą własne badania naukowe, szanujmy swój czas. Wydawanie decyzji, składanie odwołań oraz wniosków jest możliwe jedynie podczas wyznaczonych dyżurów

Skład Komisji ds Socjalnych w roku akademickim 2013/2014

  1. Konrad Dunst - WETI - przewodniczący Komisji
  2. Malwina Diduch - WChem
  3. Bartłomiej Ferra - WChem
  4. Szymon Mania - WChem
  5. Emilian Piesik - WEiA
  6. Karol Ronewicz - IMP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYPENDIA I DRUKI DO POBRANIA:

STYPENDIA:

Na mocy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym wraz ze zmianami na mocy ustawy z 18 marca 2011 roku obowiązującej od 1 października 2011 doktorant może otrzymywać pomoc materialną w formie stypendium socjalnego,zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.M.in. Ustawa określa warunki jakie należy spełnić aby moc ubiegać się o wymienione stypendia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na stronie ministerstwa można przeczytać :

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2013/2014:
Od dnia 1 października 2012 r. ustawowe wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta uprawniające do ubiegania się o stypendium socjalne zostały podwyższone o 30 %, tj. z 456,4 zł do 592,8 zł (minimalna wysokość) oraz z 782,6 zł do 850,2 zł (maksymalna wysokość).

Powyższa zmiana oznacza, że próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego może być ustalony przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego (uczelnianym organem samorządu doktorantów) w granicach od 592,8 zł do 850,2 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Podstawę prawną stanowi art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r., zgodnie z którym ustalana w uczelni wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być niższa niż 1.30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz wyższa niż 1.30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2013/2014:

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r. wynosił  2.869 zł zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego - na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), a także przy ustalaniu prawa do otrzymaniu kredytu studenckiego - na podstawie § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560, z późn. zm.).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie nowej ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 roku art 179 pkt pdpkt 5 oraz Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej do dochodu doktoranta nie wlicza się stypendium doktoranckiego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUKI WNIOSKÓW:

REGULAMIN: