Wymagane dokumenty

W przypadku każdego stypendium oraz zapomóg możliwe jest złożenie kopii dokumentów, w takim przypadku jest konieczne przedłożenie do wglądu oryginały dokumentu w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem. Wnioski z załącznikami, których nie można potwierdzić z oryginałem nie będą przyjmowane.

Do każdego wniosku wymagana jest kserokopia dowodu osobistego.

 

ZAPOMOGI LOSOWE

§40 punkt 2, 4 i 5 Regulaminu przyznawania świadczeń  pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki gdańskiej z dnia 30.09.2013:

2. Student/doktorant może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, maksymalnie 2 krotnie wciągu roku akademickiego.
4. Zapomoga losowa przyznawana jest na podstawie wniosku i załączonych dokumentów potwierdzających zdarzenie losowe.
5. Podanie o zapomogę można złożyć w terminie nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia, na które student/doktorant powołuje się w podaniu.

Zasady przyznawania zapomóg losowych reguluje Załącznik Nr 6.

Załącznik Nr 6

do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

3. Zapomogi przyznaje się w przypadku:

 1. kradzieży – zwrot za wyrobienie dokumentów utraconych w wyniku kradzieży, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z policji;
 2. narodziny dziecka studenta/doktoranta – 500 zł;
 3. zgon rodzica/opiekuna prawnego/małżonka/siostry/brata/dziecka [studenta/doktoranta] – 500 zł;
 4. zawarcie małżeństwa – 500 zł;
 5. straty materialne spowodowane klęską żywiołową (np. pożarem, powodzią) – do 400 zł;
 6. w innych uzasadnionych przypadkach losowych – na podstawie indywidualnej decyzji WKS/KSD/OKS.

4. Zapomogi nie przyznaje się z powodu:

 1. narodzin brata/siostry;
 2. zgonu babci/dziadka/krewnego;
 3. trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą źródła dochodów (np. pracy).

W przypadku narodzin dziecka, zgonu rodzica oraz zawarcia małżeństwa konieczne jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego.

W przypadku refundacji okularów oraz leczenia stomatologicznego niezbędne jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Takimi dokumentami są faktury lub rachunki imienne pozwalające jasno stwierdzić związek doktoranta z danym zakupem, paragon takim dokumentem nie jest.

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§39 punkt 4 Regulaminu przyznawania świadczeń  pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki gdańskiej z dnia 30.09.2013:

Student/doktorant do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych musi dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

§18 punkt 3 Regulaminu przyznawania świadczeń  pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki gdańskiej z dnia 30.09.2013:

Dokumenty, o których mowa w Załączniku Nr 1, muszą być zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku ujawnienia, iż zawarte w nim dane nie odpowiadają prawdzie, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne wobec studenta/doktoranta (aż do wydalenia z Uczelni) niezależnie od skutków cywilnoprawnych lub karnoprawnych, zaś bezprawnie pobrane świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami - podlegają zwrotowi.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Dokumentowanie dochodu

1. Lista wymaganych dokumentów dotyczy wszystkich członków rodziny studenta/doktoranta, łącznie z wnioskodawcą, o ile w odpowiednim punkcie wykazu dokumentów nie jest powiedziane inaczej.
2. Potwierdzone dokumenty są honorowane w przypadku potwierdzenia przez Urząd Gminy, Urząd Miasta, notariusza lub instytucję, która dany dokument wydała.
3. WKS, KSD oraz OKS także mogą dokonać potwierdzenia kopii dokumentu w przypadku przedstawienia przez studenta oryginału lub kopii, potwierdzonej przez instytucje, o których mowa w ust. 2.
4. Do wniosku o stypendium socjalne student/doktorant jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:

1) W przypadku studentów/doktorantów zamiejscowych, ubiegających się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki :

 • potwierdzoną kserokopię umowy najmu lub zaświadczenie o zamieszkaniu w innym obiekcie zbiorowego zakwaterowania, jeżeli student/doktorant nie korzysta z prawa do zamieszkania w domu studenckim Politechniki Gdańskiej;

2) W przypadku studentów/doktorantów wliczających do wspólnego gospodarstwa domowego rodzeństwo lub własne dzieci:

 • dokument potwierdzający ww. skład rodziny: akt urodzenia lub potwierdzenie z Urzędu Gminy/Urzędu Miasta o zameldowaniu;
 • w przypadku uczącego się rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, które ukończyło 18 lat - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, gdzie kontynuują naukę;
 • w przypadku niepełnosprawności rodzeństwa/dzieci - orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność;

3) Dla każdego pełnoletniego członka rodziny:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie za poprzedni rok podatkowy. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niefigurowaniu lub figurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą; Zaświadczenie powinno zawierać formę opodatkowania działalności;
 • ewentualny brak dochodu również musi być udokumentowany zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego;
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub Zakładu Emerytalno- Rentowego MSWiA lub wojskowego biura emerytalnego lub biura emerytalnego służby więziennej o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok podatkowy osób, które osiągnęły dochód;

4) Dla każdego pełnoletniego członka rodziny prowadzącego działalność gospodarczą na zasadach określonych przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • deklaracja o dochodzie pomniejszonym o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (Załącznik Nr 8);

5) Dla każdego członka rodziny posiadającego gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (a nie fizycznych);

6) W przypadku utraty dochodu przez pełnoletniego członka rodziny:

 • dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

7) W przypadku uzyskania dodatkowego dochodu przez pełnoletniego członka rodziny:

 • dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu z pierwszego pełnego miesiąca;

8) W przypadku zatrudnienia za granicą:

 • zaświadczenie o wynagrodzeniu rocznym netto w języku polskim lub tłumaczenie zaświadczenia wystawionego w języku obcym wraz z oryginałem;

9) W przypadku rodziny niepełnej:

 • gdy rodzic nie żyje – potwierdzona kserokopia aktu zgonu;
 • gdy rodzic żyje - wyrok sądu lub ugodę sądową o przyznaniu i wysokości alimentów. W przypadkach uzasadnionych należy przedstawić zaświadczenie komornika o wysokości egzekwowanych alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności ich egzekucji;
 • zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego.

10) W przypadku małżeństw studentów/doktorantów:

 • akt małżeństwa;

11) W przypadku posiadania innych dochodów, które nie wynikają z w/w dokumentów:

 • zaświadczenia dokumentujące wysokość tych dochodów;

12) W przypadku, gdy członek rodziny ma inne zobowiązania alimentacyjne:

 • dokumenty poświadczające opłacanie alimentów.

5. Studenci/doktoranci, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 200 złotych netto zobowiązani są do dostarczenia opinii o pobieraniu świadczeń socjalnych jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Doręczenie opinii o pobieraniu pomocy w systemie pomocy społecznej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o stypendium socjalne, a WKS ma prawo uwzględnić taką opinię w prowadzonym postępowaniu.
6. Wszystkie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące, natomiast zaświadczenia z RUP, Ośrodków Pomocy Społecznej, zakładów pracy nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia podania.
7. WKS, KSD oraz OKS ma prawo do zakwestionowania wiarygodności przedstawionych dokumentów, a także może żądać od studenta/doktoranta przedłożenia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację materialną (np. zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenia z RUP).
8. Student I semestru studiów II stopnia, który studia I stopnia ukończył w semestrze zimowym na Politechnice Gdańskiej oraz kontynuuje naukę na tym samym wydziale, a na ostatnim semestrze tych studiów pobierał stypendium socjalne, składa tylko uzupełnione oświadczenie (Załącznik Nr 8i).
9. Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest komplet złożonych dokumentów.

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Załącznik Nr 5
do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Wyznaczanie punktacji do stypendium dla najlepszych doktorantów

III
1. O stypendium dla najlepszych doktorantów mogą ubiegać się doktoranci, którzy łącznie uzyskali bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej oraz podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
2. Punkty za uzyskane osiągnięcia naukowe przyznaje się następująco:

a. za publikacje z wykazu czasopism punktowanych (część A, B, C) ogłaszanego przez odpowiednią jednostkę organizacyjną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowych (Dz. U. nr 2012 poz. 877), w tym w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor);
b. za publikacje w materiałach na krajowych konferencjach w języku polskim (nie wlicza się abstraktów) - 1 pkt;
c. za publikacje w materiałach na krajowych konferencjach w języku angielskim (nie wlicza się abstraktów) - 2 pkt;
d. za publikacje w materiałach na zagranicznych konferencjach - 2 pkt;
e. za zgłoszenie patentowe - 2 pkt;
f. za patent - 15 pkt;
g. za wdrożenie - 10 pkt;
h. za rozdział w monografii lub recenzowanej pracy zbiorowej w języku polskim - 4 pkt;
i. za rozdział w monografii lub recenzowanej pracy zbiorowej w języku angielskim - 5 pkt;
j. za rozdział w skrypcie/książce - 2 pkt;
k. za wystąpienie ustne na konferencji w języku angielskim (nie wlicza się seminariów sprawozdawczych, seminariów wydziałowych, seminariów katedralnych) - 1,5 pkt;
l. za wystąpienie ustne na konferencji w języku polskim (nie wlicza się seminariów sprawozdawczych, seminariów wydziałowych, seminariów katedralnych) - 1 pkt;
m. za prowadzenie imprezy naukowej (przygotowanie i prowadzenie pokazu) na Bałtyckim Festiwalu Nauki - 1 pkt;
n. za opracowanie nowych stanowisk dydaktycznych - do 5 pkt;
o. za opracowanie nowych materiałów dydaktycznych - do 5 pkt;
p. nagrody uznaniowe do 3 pkt (np. Jaskółki, wyróżnienia prac, nagrody na konkursach).

3. W przypadku prac zbiorowych punkty dzielone są przez liczbę autorów.
4. Wszystkie publikacje muszą zostać wprowadzone do bazy rejestracji dorobku prac naukowo-badawczych Politechniki Gdańskiej.
5. Wszystkie osiągnięcia naukowe muszą zostać odpowiednio potwierdzone. Po stronie doktoranta leży właściwe i czytelne przedstawienie swoich osiągnięć wraz z udokumentowanymi potwierdzeniami działań przedstawionych komisji do oceny.
6. W uzasadnionych przypadkach rektor w porozumieniu z KSD może zastosować indywidualną wartość punktową osiągnięć naukowych.

W przypadku, gdy osiągnięć jest więcej niż miejsca we wniosku, prosimy o dołączenie spisu osiągnięć na osobnej kartce z czytelnym ich przedstawieniem.

Nie jest konieczne składanie wydruków całych publikacji, wystarczy wydruk z bazy prac naukowo-badawczych Politechniki Gdańskiej, zaoszczędzi to Wam czasu oraz Nam miejsca w szafach.