Linki

STYPENDIA

GFPS--Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Fundacja im. Friedricha Naumanna

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Deutsche Forschungsgemeit schaft

Alexander von Humboldt Stiftung

Volkswagen Stiftung

Max Planck Society

British Council

The Tokyo Foundation

Norwegian Council for Higher Education

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Konrada Adenauera

Fundacja im. Friedricha Eberta

stypendia naukowe - info 1

stypendia naukowe - info 2

stypendia naukowe - info 3

INSTYTUCJE KRAJOWE

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

INSTYTUCJE EUROPEJSKIE

Dyrekcja Generalna ds. Nauki i Kultury

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych

STUDIA DOKTORANCKIE W POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

Studia Doktoranckie Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

STUDIA DOKTORANCKIE W INNYCH UCZELNIACH

Doktoranci - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktoranci - Uniwersytet Wrocławski

Doktoranci - Politechnika Warszawska

Doktoranci - Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Doktoranci - Uniwersytet MK w Toruniu

Doktoranci - Politechnika Koszalińska

Doktoranci - Uniwersytet Gdański

Doktoranci - Instytut Chemii Fizycznej PAN

Doktoranci - Uniwersytet Jagielloński

Doktoranci - Politechnika Łódzka

Miedzynarodowe Studium Doktoranckie PAN

Doktoranci - Uniwersytet Śląski

Doktoranci - UAM Poznań

Doktoranci - SGH w Warszawie

EURODOC

PRACA

Staże podoktorskie za granicą

Naturejobs

Math-jobs

INNE

Niepełnosprawni

Forum Naukowe

Artykuł: "doktoranci - zrzeszajcie się"!

Artykuł w: polska.pl

Artykuł w Tygodniku Powszechnym

DOKTORANCI - forum.gazeta.pl

Doktoranci polscy

Doktoranci w Polsce (2005)

Forum - doktoranci polscy

Forum Akademickie

"Jeśli chcesz być doktorantem (WIPOS)..."

Stowarzyszenie Doktorantów i Młodych Naukowców SAPERE AUDE

Stypendia

Vademecum Doktoranta - Dariusz Burawski

Wytyczne dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich IChF PAN odnośnie etycznego postępowania